Invazní druhy >> Legislativa >> národní >> zákon č. 326/2004 Sb.

zákon č. 326/2004 Sb.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění v § 2, písm. i) definuje škodlivý organismus jako „druh, kmen nebo biotyp rostlin, živočichů nebo původců chorob (například virů, bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům“ – do tohoto popisu tedy lze zahrnout i některé invazních druhy na našem území. V následujícím paragrafu jsou pak stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob, mezi něž patří i „zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat“.

Tento zákon je také jedinou právní normou u nás, kde je charakterizován pojem invazní druh – „invazním škodlivým organismem se rozumí škodlivý organismus v určitém území nepůvodní, který je po zavlečení a usídlení schopen v tomto území nepříznivě ovlivňovat rostliny nebo životní prostředí včetně jeho biologické různorodosti“ (§ 10, odst. 1). Monitoring a evidenci výskytu škodlivých a invazních organismů (týká se i potenciálně rizikových, do ČR dosud nezavlečených druhů) na území ČR povinně provádí Státní rostlinolékařská správa (SRS) - ta byla od 1.1.2014 sloučena s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Tento ústav dále „vyhodnocuje míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů na území ČR a jejich možného vlivu na zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů, které se pěstují nebo skladují na území České republiky, popřípadě na životní prostředí; při zjištění výskytu takového škodlivého organismu vyhodnocuje toto riziko neprodleně“ (§ 10, odst. 2).

Přehled invazních škodlivých organismu podléhajících monitoringu udává příloha č. 8 Vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Jde o následujících 13 druhů:

1. Cabomba caroliniana (chebule karolínská)

2. Crassula helmsii (tlustice novozélandská)

3. Eichhornia crassipes (tokozelka nadmutá, „vodní hyacint“)

4. Heracleum mantegazzianum (bolševník velkolepý)

5. Heracleum persicum (bolševník perský)

6. Heracleum sosnowskyi (bolševník Sosnowského)

7. Hydrocotyle ranunculoides (pupečník pryskyřníkovitý)

8. Lysichiton americanus (lysichiton americký)

9. Polygonum perfoliatum (rdesno)

10. Pueraria lobata (puerarie Thunbergova)

11. Senecio inaequidens (starček úzkolistý)

12. Sicyos angulatus (libenka hranatá)

13. Solanum elaegnifolium (lilek hlošinolistý)

 

Přílohy 1 – 3 této vyhlášky uvádějí organismy, které je zakázáno dovážet či rozšiřovat. Jde především o původce chorob.

Podle § 9 Zákona č. 324/2004 Sb. má „každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem (výše uvedená vyhláška), je povinen toto zjištění nebo důvodné podezření neodkladně ohlásit rostlinolékařské správě buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu“.

Zákon uvádí i další pravomoci SRS (nově ÚKZÚZ), mezi něž patří vyhlašování mimořádných rostlinolékařských opatření, mj. „jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky“ (§ 76, odst. 1, písm. b) či „jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů“ (§ 76, odst. 1, písm. c). Osoby dotčené rostlinolékařskými opatřeními mohou žádat o náhradu škod (§ 76, odst. 8), pokud splnily požadavky vyplývající z těchto opatření (§ 76, odst. 9).

§ 79 uvádí činnosti fyzických osob (resp. právnických osob či podnikajících fyzických osob) hodnocené jako přestupky (resp. jako správní delikty), za něž lze uložit pokutu, konkrétně za „zavlečení škodlivých organismů, jejich rozšíření, dovoz nebo přemisťování bez povolení“ do výše 50 000 Kč (resp. 1 500 000 Kč) a za „nesplnění ohlašovací povinnosti podle § 9“ do výše 30 000 Kč (resp. 500 000 Kč).

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou podle § 70 Ministerstvo zemědělství, Státní rostlinolékařská správa (nově ÚKZÚZ) a celní správa, ve vymezeném rozsahu též obecní úřady (přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládání rostlinolékařské správě k dalšímu řízení) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Hlava IV (§ 31 - § 60) zákona upravuje pravidla pro použití a registraci přípravků na ochranu rostlin. Aktuální přehled registrovaných přípravků a pravidla jejich použití vydává každoročně SRS v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, který je k dispozici ve formě elektronického věstníku na této stránce ÚKZÚZ a bývá čtvrtletně aktualizován.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt