Invazní druhy >> Aktuality >> Likvidace invazního raka mramorovaného na Proseku

Likvidace invazního raka mramorovaného na Proseku

Likvidace invazního raka mramorovaného na Proseku

12.4.2017

Tento nepůvodní druh patří mezi přenašeče račího moru, který je pro naše raky fatální.

V loňském roce vstoupilo v platnost PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. unijní seznam). Současný unijní seznam obsahuje   37 druhů rostlin a živočichů s významným dopadem na biodiverzitu a ekosystémové funkce. Tyto druhy  se již nyní nesmějí dovážet do České republiky a platí pro ně zákaz držení, uvádění na trh, rozmnožování a zejména uvolňování do životního prostředí (nyní platí tzv. přechodná opatření).

Jedním z druhů na unijním seznamu je rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis), oblíbený mezi akvaristy. Nebezpečný je zejména partenogenetickým způsobem rozmnožování, kdy stačí jedna uniklá samička a z jejích neoplozených vajíček se vylíhne životaschopné potomstvo. Rak u nás snadno přežívá a navíc je potenciálním přenašečem račího moru, fatálního pro autochtonní raky říčního a kamenáče. První výskyt tohoto raka ve volné přírodě v ČR už byl potvrzen, konkrétně v rybníčku na Praze 9 – Proseku, kde jde zřejmě o důsledek vypuštění nezodpovědným chovatelem.  Nález uskutečnil tým dr. Patoky z ČZU, kteří s kolegy z PřF UK a JČU navrhli postup a metodiku odstranění raka z lokality. Ta byla přímo na místě konzultována se zástupci Městské části Praha 9 a Magistrátu hl. m. Prahy. V těchto dnech již probíhá odvodnění a odbahnění lokality a ošetření zbylých potenciálních úkrytů chlorovým vápnem. Tyto kroky společně s aktuálním a následným monitoringem by měly vést k odstranění raka z této lokality a zabránit tak možnosti rozrůstání jeho populace.

Zároveň tímto apelujeme na i další chovatele mramorovaných raků – je zakázáno tyto živočichy vypouštět do volné přírody (dle zákona o ochraně přírody a krajiny), jde o závažné ohrožení nejen populací našich původních raků. Pokud se kdokoliv s mramorovaným rakem setkal ve volné přírodě, prosíme o neprodlené nahlášení nálezu na AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz). Včas zjištěné druhy je ještě možné z dané lokality odstranit, v případě početnějšího rozšíření již naturalizované populace se již jedná o úkol prakticky nerealizovatelný.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt