Invazní druhy >> Aktuality >> Ohlédnutí za seminářem o invazních rostlinách v Podyjí

Ohlédnutí za seminářem o invazních rostlinách v Podyjí

Ohlédnutí za seminářem o invazních rostlinách v Podyjí

28.1.2020

Koncem loňského roku Správa NP Podyjí pořádala seminář věnovaný invazním rostlinám. Akce se účastnilo přes 50 zájemců z řad ochránců přírody, úředníků, ale i laické veřejnosti. Hlavním cílem semináře bylo především upozornit na význam invazních druhů v krajině a umožnit výměnu zkušeností s praktickou likvidací vybraných druhů mezi lidmi, kteří se nemají velkou šanci setkat. Po úvodní, teoretické přednášce seznamující s problematikou v obecné rovině, následovalo botanické zhodnocení rostlinných invazí v rámci regionu Znojemska. Následovaly specializované příspěvky věnované mapování a přístupu k omezování jednotlivých problémových druhů. Nechyběl ani příspěvek o moderních metodách mapování invazních rostlin pomocí dronů, který představil možnosti a také legislativní omezení. Důležitou součástí managementu invazních rostlin je také monitoring ohrožení zájmových lokalit a hodnocení účinnosti prováděných opatření, jak prezentoval závěrečný příspěvek. Po každém příspěvku následovala diskuze řešených témat.

K nejvýznamnějším invazním rostlinám české krajiny patří podle moderních poznatků zejména pajasan žláznatý, trnovník akát, křídlatky, bolševníky nebo netýkavka. Objevují se ale stále další druhy, z nichž se začíná nápadně šířit např. ambrozie peřenolistá nebo klejicha hedvábná. Z široké škály metod možné likvidace, nebo v mnoha případech spíše potlačování invazních rostlin, zasluhují pozornost moderní biologické metody. A samozřejmě nejlepší metodou managementu invazních druhů je prevence. Nicméně jak ze semináře a zkušeností jednotlivých institucí vyplynulo, velmi důležité je stále a bude i v budoucnu použití herbicidů. To má nezastupitelnou roli při omezování zmlazujících druhů jako je právě pajasan, akát či křídlatky.

Organizátoři semináře se snažili oživit problematiku invazních rostlin na regionální úrovni. Je potěšitelné, že na seminář přijelo široké spektrum účastníků z nejrůznějších organizací. To svědčí o tom, že invazní druhy ovlivňují velmi významně prostředí. V diskuzích s přednášejícími i v kuloárních debatách opakovaně zazněla potřeba nejen soustavné práce s invazními druhy, ale zejména potřeba komplexního přístupu a vzdělávání veřejnosti. Jednorázové a nekoordinované akce nemají šanci na dlouhodobý úspěch, a proto je zásadní promyšlený přístup za spolupráce řady subjektů a veřejnosti.

Velký dík zasluhují všichni přednášející za precizní přípravu kvalitních příspěvků, ale i všichni diskutující, kteří se snažili příspěvky doplnit. Z pohledu území Národního parku Podyjí a jeho okolí si velmi vážíme účasti klíčových partnerů, jako je město Znojmo nebo Povodí Moravy s. p., bez jejichž spolupráce by nebylo možné problematiku invazních druhů v regionu efektivně řešit.

Seminář měl být jakýmsi zahájením nové etapy managementu invazních rostlin v Národním parku Podyjí a jeho okolí. V nejbližším období budou následovat kroky k nastolení spolupráce nejen s městem Znojmem a správcem vodních toků, ale určitě i s dalšími subjekty, jako je Správa a údržba silnic, Správa železniční dopravní cesty, správci elektrifikačních soustav apod. Nové poznatky se budeme nadále snažit zprostředkovávat organizací seminářů nebo třeba praktických ukázek.

Případné další informace: Ing. Robert Stejskal Ph.D. (stejskal@nppodyji.cz)

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt