Invazní druhy >> Legislativa >> národní >> zákon č. 114/1992 Sb.

zákon č. 114/1992 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění stanovuje v § 5, odst. 4, že „Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.“

V následujícím odstavci zákon pamatuje i na hybridní organismy: „Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody“ (§ 5, odst. 5).

Z uvedených citací vyplývá, že k tomu, aby bylo rozšiřování druhu postižitelné, musí se prokazatelně jednat o úmysl. Druh se může rozšiřovat v případech, kdy lesní hospodářský plán (na jehož schválení se také podílí orgán ochrany přírody) umožňuje zavádění dotyčného druhu do krajiny. Příslušnými orgány ochrany přírody pro vydání povolení jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Zákon zakazuje záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů do národních parků (§ 16), chráněných krajinných oblastí (§ 26), národních přírodních rezervací (§ 29) a přírodních rezervací (§ 34). V národních přírodních památkách a přírodních památkách toto striktně zakázáno není, je zde ale uvedeno, že jsou zakázány změny či poškozování území či jeho hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jeho poškození (§ 35, odst. 2 a § 36, odst. 2). Výjimky ze zákazu udělují na území NP a jejich ochranných pásem a CHKO Šumava příslušné správy NP a na území CHKO pak Agentura, která má v kompetenci i udělování výjimek na území NPP a NPR včetně jejich ochranných pásem; na území PR a PP a jejich ochranných pásem rozhodují o výjimkách krajské úřady.

Stejně tak je zakázáno poškozování evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (seznam zde) (§ 45, písm. b). Rozšíření invazních druhů na uváděné lokality lze však chápat jako narušení či poškození biotopu.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt