Invazní druhy >> Legislativa >> národní >> zákon č. 326/2004 Sb.

zákon č. 326/2004 Sb.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči byl naposledy novelizován koncem roku 2019 zákonem č. 369/2019 Sb. a jeho aktuální znění platné od 15.1.2020 přineslo podstatné změny ve vztahu k invazním druhům z pohledu tohoto zákona. Není zde již definice invazního škodlivého organismu a též zde již není stanovena povinnost ÚKZÚZ monitorovat vybrané škodlivé invazní organismy dané přílohou vyhlášky č. 215/2008 Sb., která byla zrušena vyhláškou 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.

Zákon však upravuje povinnosti ve vztahu ke škodlivým organismům definovaným v § 2, písm. a) „škodlivými organismy se rozumí škodlivé organismy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění, (dále jen "nařízení (EU) 2016/2031") a neparazitické rostliny, které škodí rostlinám nebo rostlinným produktům.

Činnosti na úseku ochrany proti karanténním škodlivým organismům pro EU a regulovaným nekaranténním škodlivým organismům v ČR vymezuje od 14. prosince 2019 výše zmíněné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další přímo platné fytosanitární předpisy EU. Mezi ně se řadí i prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072, obsahující mimo jiné seznamy karanténních škodlivých organismů pro EU, regulovaných nekaranténních škodlivých organismů, regulovaných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a opatření a zvláštní požadavky pro jejich dovoz do EU a přemísťování v rámci EU.

Zákon uvádí i pravomoci ÚKZÚZ ve vztahu k regulovaným škodlivým organismům, mezi něž patří vyhlašování mimořádných rostlinolékařských opatření, mj. „jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky“ (§ 76, odst. 1, písm. b) či „jednorázová asanace pozemků, čištění a asanace skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů“ (§ 76, odst. 1, písm. c) nebo „jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo rostlinných produktů, popřípadě jiných předmětů na napadení škodlivými organismy nebo na rezistenci proti nim“ (§ 76, odst. 1, písm. d). Osoby dotčené mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními mohou žádat o náhradu nákladů a ztrát (§ 76, odst. 7), pokud splnily požadavky vyplývající z těchto opatření (§ 76, odst. 8).

§ 79 uvádí činnosti fyzických osob (resp. právnických osob či podnikajících fyzických osob) hodnocené jako přestupky, za něž lze uložit pokutu, konkrétně za to, že „zavleče, rozšíří, doveze, přemístí, drží, množí nebo vypustí škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět v rozporu s nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na jeho základě“ a za to, že „neinformuje Ústav o škodlivých organismech podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031", a to do do výše 50 000 Kč. U právnických osob či podnikajících fyzických osob hrozí za obdobné činnosti až šestimiliónová pokuta, stejně jako za nedodržení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou podle § 70 Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a celní správa, ve vymezeném rozsahu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

§§ 31 - 68 zákona upravuje pravidla pro použití, registraci a testování přípravků (a pomocných látek) na ochranu rostlin. Aktuální přehled registrovaných přípravků a pravidla jejich použití vydává každoročně ÚKZÚZ v Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, který je k dispozici v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo na Rostlinolékařském portálu.

Další informace týkající se nového fytosanitárního režimu platného v EU od 14. 12. 2019 naleznete zde. Více informací, včetně výstupů státního dozoru naleznete v modulu Fytosanitární rizika na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt