Invazní druhy >> "Unijní seznam"

Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

V souvislosti s přijetím Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (viz Legislativa) byl vytvořen seznam druhů, na které se Nařízení vztahuje, oficilálně nazvaný seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, zkráceně označovaný jako "unijní seznam". Podmínkou přijetí druhu na něj byla jeho nepůvodnost na celém území Unie, prokazatelná schopnost přežívat a šířit se v biogeografické oblasti společné alespoň dvěma státům a pravděpodobnost jejich závažného nepříznivého dopadu na biologickou rozmanitost, lidské zdraví či hospodářství. Pro druh musela být též vypracována analýza rizika. Po jednáních v roce 2015 vznikl dokument obsahující 37 druhů, který byl oficiálně zveřejněn ve Úředním věstníku EU v polovině července 2016 a od začátku srpna 2016 nabyl účinnosti. O rok později byl seznam aktualizován o dalších 12 druhů a v roce 2019 přibylo dalších 17, takže od poloviny srpna 2019 v něm figuruje 66 druhů.

Pro druhy na unijním seznamu platí zákaz dovozu a převozu druhů v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. Zájmovým chovatelům je umožněno si živočichy ponechat do konce jejich přirozeného života (za předpokladu, že bude zamezen jejich únik a rozmnožování) a komerčním subjektům vyčerpat své „zásoby“ do 2 let od zařazení druhu na unijní seznam. Nařízení počítá s možností povolení výjimek ze zákazů pro účely výzkumu, ochrany ex situ a medicinální účely. V dalších „výjimečných případech z důvodu naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru“ je možné výjimku povolit na základě oprávnění uděleného ze strany Evropské komise. V případě povolení výjimek musí být zajištěno držení jedinců v „oddělených prostorách“ (bez možnosti úniku), zpracován pohotovostní plán a zajištěn dohled kvalifikovanou osobou.

Pro bližší seznámení s jednotlivými druhy na unijním seznamu byly vytvořeny informační karty, umožňující bližší seznámení s jejich původem, biologií, chováním a možností záměny s našimi druhy.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt