V souvislosti s přijetím nařízení EU č. 1143/2014 byl vytvořen seznam druhů, na které se nařízení vztahuje, oficiálně nazvaný seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii, zkráceně označovaný jako "unijní seznam". Podmínkou přijetí druhu na něj byla jeho nepůvodnost na celém území Unie, prokazatelná schopnost přežívat a šířit se v biogeografické oblasti společné alespoň 2 státům EU a pravděpodobnost jejich závažného nepříznivého dopadu na biologickou rozmanitost, lidské zdraví či hospodářství. Pro druh musela být též vypracována analýza rizika. Po jednáních v roce 2015 vznikl dokument obsahující 37 druhů, který byl oficiálně zveřejněn ve Úředním věstníku EU v polovině července 2016. O rok později byl seznam aktualizován o 12 druhů a v roce 2019 přibylo dalších 17, nyní v něm figuruje 66 druhů.

Pro druhy na unijním seznamu platí zákaz dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. Zájmovým chovatelům je umožněno si živočichy ponechat do konce jejich přirozeného života (za předpokladu, že bude zamezen únik a rozmnožování a bude provedena jejich registrace) a komerčním subjektům vyčerpat své „zásoby“ do 2 let od zařazení druhu na seznam. Nařízení počítá s možností povolení výjimek ze zákazů pro účely výzkumu, ochrany ex situ a medicinální účely. V případě povolení výjimek musí být zajištěno držení jedinců v „oddělených prostorách“ (bez možnosti úniku), zpracován pohotovostní plán a zajištěn dohled kvalifikovanou osobou.

Pro bližší seznámení s druhy na unijním seznamu byly vytvořeny informační karty, umožňující bližší seznámení s jejich původem, biologií, chováním a možností záměny s našimi druhy:

rostliny suchozemské (23):  

akácie modrolistá (Acacia saligna)
Andropogon virginicus

batora chilská (Gunnera tinctoria)
bolševník perský (Heracleum persicum)
bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)     rozšíření v ČR
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) rozšíření v ČR
dochan setý (Pennisetum setaceum)
Ehrharta calycina
chmel japonský (Humulus scandens)
klejicha hedvábná (Asclepias syriaca)                       rozšíření v ČR
kortaderie Cortaderia jubata
kožokvět lojonosný (Triadica sebifera)
lespedézie hedvábitá (Lespedeza cuneata)
Microstegium vimineum

naditec jehnědokvětý (Prosopis juliflora)
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)             rozšíření v ČR
pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)                       rozšíření v ČR
pnulka japonská (Lygodium japonicum)
pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)
puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)
rdesno Persicaria perfoliata
sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)
srdcovnice Cardiospermum grandiflorum

rostliny vodní (13):

Gymnocoronis spilanthoides
chebule karolínská (Cabomba caroliniana)
lysichiton americký (Lysichiton americanus)
nepukalka obtížná (Salvinia molesta)
plevuňka Alternanthera philoxeroides
pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)
spirálovka větší (Lagarosiphon major)
stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)
stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)
tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes)           rozšíření v ČR
vodní mor americký (Elodea nuttallii)                         rozšíření v ČR
zakucelka Ludwigia peploides
zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (8):

krab čínský (Eriocheir sinensis)                                    rozšíření v ČR
ploštěnka novozélandská (Arthurdendyus triangulatus)
rak červený (Procambarus clarkii)
rak mramorovaný (Procambarus virginalis)                 rozšíření v ČR
rak pruhovaný (Orconectes limosus)                            rozšíření v ČR
rak Orconectes virilis
rak signální (Pacifastacus leniusculus)                          rozšíření v ČR
sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

ryby (4):

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)
plotos proužkatý (Plotosus lineatus)
slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus)                          rozšíření v ČR
střevlička východní (Pseudorasbora parva)                  rozšíření v ČR

obojživelníci, plazi (2):

skokan volský (Lithobates catesbeianus)
źelva nádherná (Trachemys scripta)                             rozšíření v ČR

ptáci (5):

husice nilská (Alopochen aegyptiaca)                          rozšíření v ČR
ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
majna obecná (Acridotheres tristis)
vrána domácí (Corvus splendens)

savci (11):

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)
muntžak malý (Muntiacus reevesii)
mýval severní (Procyon lotor)                                      rozšíření v ČR
nosál červený (Nasua nasua)
nutrie říční (Myocastor coypus)                                   rozšíření v ČR
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)                        rozšíření v ČR
promyka malá (Herpestes javanicus)
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)                rozšíření v ČR
veverka liščí (Sciurus niger)
veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)
veverka popelavá (Sciurus carolinensis)